Reklamačný protokol

Reklamačný poriadok

spoločnosti   AUTO-MOTO RS, s. r. o.

 

Všeobecné ustanovenie

 1. Spoločnosť AUTO-MOTO RS, s. r. o. týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

 2.Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z.   o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

3..Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi spoločnosti AUTO-MOTO RS, s. r. o. a je umiestnený na internetovej adrese https://eshop.automotors.sk

 

4.„ Kúpna zmluva“ je

              I. Ak je kupujúci Spotrebiteľom,  kúpna zmluva uzatvorená v súlade s Obchodnými

                 podmienkami v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

 

             II. Ak    nie   je    kupujúci    Spotrebiteľom,   kúpna   zmluva   uzatvorená  v súlade

                 s  Obchodnými  podmienkami  v  zmysle  §  409  Obchodného zákonníka

 

      5.    Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť  
 
             I. písomne, tj.   podpisom   Kúpnej  zmluvy  na  jednej   listine  alebo  uskutočnením 
                písomnej   Objednávky  Kupujúcim a  jej  písomným  odsúhlasením Spoločnosťou
  
            II. ústne, tj. uskutočnením ústnej Objednávky Kupujúcim a jej ústnym odsúhlasením
                Spoločnosťou
 
          III. konkludentne, tj . kombináciou  písomnej  alebo  ústnej  Objednávky   Kupujúceho
               a jeho ústneho alebo písomného odsúhlasenia Spoločnosťou alebo iným jednaním
               Spoločnosťou a Kupujúceho, z ktorého vyplýva vôľa  strán uzatvoriť Kúpnu zmluvu.
 

Reklamácia zo strany kupujúceho

 

1.       Práva Kupujúceho

 1. V Prípade ,že tovar vykazuje zjavné vady, alebo ak je tovar v porušenom transportnom obale je kupujúci oprávnený tovar neprevziať a požadovať dodanie tovaru v množstve , kvalite , prevedení a obaleako určuje kúpna zmluva.

 

 1. Ak sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú zákonom stanovenej ( prípadnevzájomne s predávajúcim dohodnuté) záručnej dobe vady tovaru , môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť v akejkoľvek predajni Spoločnosti, najlepšievšak v mieste uzavretia kúpnej zmluvy
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom.

 

2.        Povinnosti kupujúceho

    2.1Ak sa kupujúci rozhodne tovar neprevziať v súlade s bodom 1.1 alebo mu nebol tovar dodaný , je povinný túto skutočnosť oznámiť neodkladne na distribučné  centrum predávajúceho

    2.2Ak uplatňuje kupujúcireklamáciuje potrebné doložiť

 • vadným tovarom ( to neplatí v prípade , ak požaduje kupujúci dodať iba chýbajúci tovar) na ktorom neboli vykonávané žiadne práce.
 • dokladom o kúpe tovaru ( záručným listom )
 • riadne vyplneným reklamačným protokolom predávajúceho ( kopia vyplneného reklamačného protokolu slúži ako doklad o odovzdaní reklamácie predávajúcemu kupujúcim)
 • doklad o odborne vykonanej montáži, ak je kupujúci osobou nespôsobilou vykonávať odbornú montáž, to znamená že nie je autoservisom alebo osobou s oprávnením k vykonávaniu autoopravárenskej činnosti a ak je tovar k odbornej montáži určený a je namontovaný ( toto neplatí v prípade ak kupujúci požaduje iba dodanie chýbajúceho tovaru)
 •  
 • 2.3Prípadné odstúpenie kupujúceho od zmluvy je vykonané v okamihu jeho doručenia predávajúcemu

 

Reklamácia zo strany predávajúceho

 

    3.      Práva predávajúceho

     3.1Predávajúci má právo rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie. K takémuto rozhodnutiu je oprávnený vedúci reklamačného úseku, vedúci skladu, vedúci predajne.

 

 1. Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu:

      a)  ak má reklamovaný tovar vadu, za ktorú predávajúci podľa zákona alebo kúpnej zmluvy nie je zodpovedný

            na základe inštrukcií dodávateľa predávajúceho

       b) v prípade že reklamácia nebola uplatnená v zákonom stanovenej (prípadne vzájomne s kupujúcim v kúpnej zmluve dohodnuté )záručnej lehote

        c) v prípade že je reklamované bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním ( Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené  jeho používaním )

        d) predávajúci nenesie zodpovednosť, a neznáša náklady vzniknuté pri demontáži a doručení reklamovaného tovaru. Rovnako predávajúci nie je povinný   znášať náklady za montáž reklamovaného dielu.

 

   4.      Povinnosti predávajúceho

 

 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do zákonom stanovenej lehoty (30 dní) odo dňa prevzatia reklamácie od kupujúceho
 • Ak nie je predávajúci schopný zákonom stanovenú lehotu dodržať, informuje kupujúceho o stave reklamáciedo vypršania tejto lehoty. ( Nastáva pri odovzdaní reklamácie dodávateľovi predávajúcehoz dôvodu odbornejšieho posúdenia reklamácie. Ak nesúhlasí kupujúci s predĺžením zákonom stanovenej lehotyzostáva v platnosti bod 4.1.
 • Predávajúci je povinný splniť nároky kupujúceho v dôsledku oprávnenej reklamácie
 • dodaním chýbajúceho tovaru
 • odstránením vád opravou tovaru
 • odstránením vád výmenou tovaru za tovar náhradný
 • primeranou zľavou z kúpnej ceny tovaru
 • vrátením zaplatenej čiastky

 

  5.      Záverečné ustanovenie

      Prílohou reklamačného poriadku je reklamačný  protokol

      Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15.10.2015

 

 

Reklamačný protokol na stiahnutie tu: Reklamačný protokol AMRS.pdf