Kategórie
Výrobcovia

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti AUTO-MOTO RS, s.r.o.
so sídlom Cintorínska 3616, 97901  Rimavská Sobota
identifikačné číslo: 36051195
zapísané v obchodnom registru OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 7410/S
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://eshop.automotors.sk/

 

   

Obchodné podmienky
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou Auto-Moto RS,s.r.o , so sídlom Cintorínska 3616,979 01 Rimavská Sobota IČO: 36051195, DIČ: 2021599140 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu https://eshop.automotors.sk (ďalej len "systém").

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
    VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru https://eshop.automotors.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
    Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
    Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
    Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Objednávka

    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
    Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
    Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a firmou Auto-Moto RS,s.r.o
    Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

Cenové podmienky

    Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%
    Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode Poštovné a balné
    Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

Poštovné a balné

    Firma Auto-Moto RS,s.r.o si balné neúčtuje.
    Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zliav a to nasledovne:
        Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
        Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Podmienky a možnosť platby za tovar

    Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie firmy Auto-Moto RS,s.r.o uvedené v mailovej notifikácií.
    Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru cez DPD.
    Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.
    Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

Dodacie podmienky

    Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.
    Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
    Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.
    Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle firmy Auto-Moto RS,s.r.o po vzájomnej dohode.
    Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
    Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.
    Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

    Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u firmy Auto-Moto RS,s.r.o a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
    Ku každému tovaru zakúpenému vo firme Auto-Moto RS,s.r.o je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
    Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
        či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
        či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
        či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Auto-Moto RS,s.r.o
Cintorínska 3616
979 01 Rimavská Sobota.
Zodpovednosť za chyby na stránke https://eshop.automotors.sk

    Firma Auto-Moto RS,s.r.o upozorňuje, že informácie uvedené na https://eshop.automotors.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
    Firma Auto-Moto RS,s.r.o môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
    Firma Auto-Moto RS,s.r.o nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Ochrana osobných dát

    Firma Auto-Moto RS,s.r.o sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
    Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
    Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 

 

V Brně dňa 1.2.2016
Jednatel společnosti AUTO-MOTO RS, s.r.o.
^ Nahoru